Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

 

Відповідно до статей 23 та 25 Закону України «Про споживче кредитування» АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (далі - Банк) повідомляє інформацію щодо взаємодії із споживачем фінансових послуг (далі - Позичальник) та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості:

Банк приймає обґрунтоване рішення щодо вибору та застосування прийнятних інструментів врегулювання заборгованості шляхом проведення реструктуризації або вжиття заходів, спрямованих на припинення відносин із боржником/контрагентом, із застосуванням інструментів позасудового або судового повернення заборгованості.

Банк застосовує заходи судового стягнення заборгованості, якщо ним сформовано судження щодо недоцільності вжиття заходів позасудового врегулювання заборгованості, або якщо не вдалося повернути заборгованість за непрацюючими активами у позасудовому порядку.

1. Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

При непогашенні Кредиту, процентів та комісій у терміни (строки), встановлені кредитним договором, заборгованість у частині вчасно непогашеної суми кредиту, процентів та комісії вважається простроченою з наступного робочого дня за датою погашення чергового платежу за кредитним договором.

Врегулювання простроченої заборгованості спрямоване на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача.

З метою підвищення ефективності роботи з простроченою заборгованістю та у випадках економічної недоцільності застосування внутрішніх процедур, Банк залучає до співпраці колекторські компанії.

2. Відступлення права вимоги / залучення колекторських компаній.

Відступлення права вимоги за кредитним договором про споживчий кредит Позичальника здійснюється у відповідності до Цивільного Кодекса України з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про споживче кредитування».

Банк має право відступити право вимоги за кредитним договором Позичальника новому кредитору або залучити колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника. Відступлення прав вимоги може застосовуватися до Кредитних договорів Позичальника , щодо якого проведена робота по врегулюванню простроченої заборгованості  відповідно до внутрішніх документів Банку щодо врегулювання простроченої заборгованості. Про відступлення права вимоги за споживчим кредитом новому кредитору або про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, а також про передачу персональних даних Позичальника Банк зобов’язаний повідомити останнього протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги або залучення колекторської компанії. Повідомлення здійснюється в спосіб та за адресою, визначені у кредитному договорі. У разі внесення колекторських компаній, з якими співпрацює Банк та які має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника, до реєстру колекторських компаній Національного банку України, відомості про них розміщуються на сайті Банку. 

Укладення Банком відповідного договору відступлення права вимоги або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості Позичальника здійснюється без додаткового погодження (без додаткової згоди) з Позичальником.

3. Правила етичної поведінки.

Взаємодія Банку, нового кредитора, колекторської компанії з Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника відбувається з дотриманням наступних правил етичної поведінки: - безпосередня взаємодія (телефонні переговори, особисті зустрічі) виключно з 9 до 18 години не більше 2 (двох) разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за ініціативою осіб, які надали згоду на таку взаємодію; - надсилання текстових через засоби комунікації, в т.ч месенджери - у кількості не більше 2 (двох) повідомлень з 9 до 18 години; - надсилання поштових відправлень.

4. Персональні дані третіх осіб.

Банк, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесення до Позичальника інформації про необхідність виконання зобов’язань за кредитним договором при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані Банку, новому кредитору, колекторській компанії Позичальником у процесі укладення, виконання та припинення кредитного договору. Обов’язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі їх Банку, новому кредитору, колекторській компанії покладається на Позичальника.

5. Взаємодія з Позичальником та/або третіми особами під час врегулювання
заборгованості
.

Під час першої взаємодії із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості Банк, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

 • повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;
 • ПІП (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за допомогою якого Банк, новий кредитор, колекторська компанія однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника Банку, нового кредитора чи колекторської компанії;
 • правову підставу взаємодії;
 • розмір простроченої заборгованості (розмір простроченої заборгованості за кредитом, процентами, комісією та іншими платежами, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням і  оверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за кредитним договором або відповідно до Закону.

6. Повідомлення третіх осіб щодо умов кредитного договору.

Банк, новий кредитор, колекторська компанія не має права повідомляти інформацію про укладення Позичальником кредитного договору, його умови, стан виконання, наявність  ростроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього кредитного договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію.

7. Документи щодо простроченої заборгованості.

Новий кредитор, колекторська компанія на вимогу Позичальника, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язані протягом п’яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію щодо розміру простроченої заборгованості та особи Банку, нового кредитора або колекторської компанії, що здійснюють взаємодію з приводу її погашення (стягнення).

Банк на вимогу Позичальника, його представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують розмір простроченої заборгованості особисто або шляхом направлення листа на зазначену в кредитному договорі адресу (електронну або поштову), або в інший визначений таким кредитним договором спосіб.

Новий кредитор, колекторська компанія, Банк не мають права за власною ініціативою повторно взаємодіяти з Позичальником, його представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, в терміни, передбачені в них.

8. Обробка персональних даних.

Банк, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.

Банк, новий кредитор, колекторська компанія можуть здійснювати обробку виключно персональних даних Позичальника та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, обов’язок з обробки яких покладений на них Законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості. Банку, новому кредитору, колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про Позичальника та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію:

 1. щодо графіка його роботи;
 2. щодо місця та часу відпочинку;
 3. щодо поїздок у межах та за межі України;
 4. щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
 5. щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
 6. щодо стану здоров’я;
 7. щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
 8. щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;
 9. фото та відеоматеріалів із зображенням Позичальника та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди Позичальника та/або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію).

9. Вимоги щодо врегулювання простроченої заборгованості.

Банку, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах Банком, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється: 

 1. здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність Позичальника та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;
 2. вводити Позичальника та третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:
  • розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для Позичальника, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов кредитного договору;
  • передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;
  • належності Банку, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах Банком, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • з власної ініціативи взаємодіяти із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, у період з 18 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;
  • взаємодіяти із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;
  • приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення Позичальнику та/або третім особам, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;
  • використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до Позичальника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена кредитним договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;
  • використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються Позичальнику та/або третім особам, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;
  • будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість Позичальника або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої Позичальник надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;
  • вимагати від Позичальника та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено кредитним договором або законом;
  • вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, Позичальника, його представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;
  • вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено кредитним договором або законом;
  • за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із Позичальником, якщо Позичальник письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник (п.12 ч. 5 ст. 25 Закону);
  • в інші способи, які заборонені Законом.

10. Заборона щодо обробки персональних даних.

Якщо під час першої взаємодії Банку, нового кредитора, колекторської компанії з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, Банк, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані негайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої заборгованості в інтересах Банку, нового кредитора одночасно здійснюють кілька колекторських компаній, Банк, новий кредитор зобов’язаний невідкладно повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки персональних даних зазначеної особи при врегулюванні простроченої заборгованості за таким
кредитним договором.

Дії, які від імені Банку, нового кредитора, колекторської компанії вчиняються третіми особами, залученими на договірних засадах Банком, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, вважаються вчиненими Банком, новим кредитором, колекторською компанією.

Забороняється покладати на Позичальника обов’язок з оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за кредитним договором або іншим договором, передбаченим статтею 3 Закону, здійснюються виключно за рахунок коштів Банку, нового кредитора, колекторської компанії.

З ініціативи Банку, нового кредитора, колекторської компанії або третьої особи, яка діє від їхнього імені та/або в їхніх інтересах, не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений пунктом 1 частини першої статті 25 Закону (безпосередня взаємодія), із Позичальником та/або третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором та які надали згоду на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа: 

 1. є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;
 2. перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;
 3. є особою з інвалідністю I групи;
 4. є неповнолітньою особою.

У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.

11. Взаємодія Банку з колекторськими компаніями.

Банк відповідно до чинного законодавства, внутрішніх нормативних документів може залучати до процесу врегулювання простроченої заборгованості одну або декілька колекторських компаній. 

Банк до укладення договору врегулювання простроченої заборгованості здійснює оцінку впливу обраної колекторської компанії на процеси та процедури, запроваджені в
Банку, з урахуванням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема дотримання колекторською компанією вимог щодо:

 1. взаємодії зі споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);
 2. порядку розгляду колекторською компанією звернень споживачів фінансових послуг;
 3. порядку та процедури захисту персональних даних;
 4. порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників колекторської компанії, осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності.

Банк укладає з колекторською компанією договір щодо врегулювання заборгованості відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про споживче кредитування». 

При укладенні декількох договорів з колекторськими компаніями (або у разі залучення нової колекторської компанії) Банк здійснює передачу кредитних справ від
однієї до іншої колекторської компанії таким чином, щоб уникнути одночасне врегулювання простроченої заборгованості за одним їй тим же кредитним договором декількома компаніями.

Банк самостійно проводить врегулювання простроченої заборгованості за кредитними справами, що були передані колекторській компанії, виключно після уточнення переліку кредитних справ, врегулювання простроченої заборгованості за якими залишається за відповідною колекторською компанією.

Банк має право відмовитися від укладення договору врегулювання простроченої заборгованості, якщо за результатами оцінки колекторської компанії виявлено порушення або ризик порушення такою компанією норм законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та у сфері захисту персональних даних під час врегулювання простроченої заборгованості, і колекторська компанія відмовляється від усунення виявлених порушень.

З повним текстом Закону «Про споживче кредитування», в т.ч. щодо вимог до етичної поведінки при взаємодії з позичальником, можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text

12. Повідомлення Банку, нового кредитора та/або колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої
заборгованості представляє його уповноважений представник.

Повідомлення Банку, нового кредитора та/або колекторської компанії про те, що інтереси
споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник здійснюється письмово, шляхом надання Банку, новому кредитору та/або колекторській компанії всіх належним чином оформлених
підтвердних документів щодо представництва інтересів при врегулюванні
простроченої заборгованості, за адресою Банку для листування (88008, 10, вул. Гойди, м. Ужгород, Україна) та/або адресою місцезнаходження колекторської
компанії, залученої до врегулювання простроченої заборгованості (міститься у
відомостях про колекторську компанію).

13. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

Порядок погашення Простроченої заборгованості визначається згідно до законодавства України.

Боржник при врегулюванні Простроченого боргу може самостійно обрати будь-який зручний спосіб погашення Простроченого боргу:

 • шляхом внесення платежу через касу Банку;
 • будь-яким іншим шляхом для перерахування коштів.

14. Перелік контактних даних Банку.

Перелік контактних даних Банку, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості):

Юридична адреса: 88008, 10, вул. Гойди, м. Ужгород, Україна

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: www.atcominvestbank.com

Тел. +380312619804

Зроблено з в GlobalQuickWeb