Споживче кредитування

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» пропонує послуги кредитування фізичних осіб через надання споживчих кредитів. Такі позики надаються позичальнику на придбання житла, транспортних засобів, побутової техніки, оплату навчання, лікування, послуг чи замовлених робіт, тобто для задовільнення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Споживчий кредит (під заставу нерухомості)

Умови кредитування:

 • Кредит надається на споживчі цілі;
 • Сума кредиту – від 5 000,00 грн. до 500 000,00 грн., не більше 50 % від вартості забезпечення;
 • Одноразова комісія - від 1 до 1.5% від суми видачі;
 • Строк кредиту – 12, 24, 36 місяців;
 • Форма видачі кредиту: безготівково /готівково;
 • Страхування: обов’язкове страхування нерухомості, що надається в заставу в одній зі страхових компаній, погоджених Банком, на Ваш вибір;
 • Періодичність погашення кредиту – щомісячно, згідно графіку погашення;
 • Забезпеченням по кредиту виступає нерухоме майно;
 • Максимальна відсоткова ставка - 28%;
 • Вартість експертної оцінки майна - 1,0% від вартості майна;
 • Страхування майна - 1% від суми;
 • Послуги нотаріуса - 2% від суми.

Попередження про можливі наслідки:

 • У випадку прострочення Позичальником визначених у договорі строків сплати відсотків, визначених Договором, а також прострочення строків повернення Кредиту, визначених Договором Позичальник сплачує Кредиторові пеню від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у цей період та загальна сума пені не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 • У випадку порушення Позичальником вимог Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 25 (Двадцять п’ять) відсотків від суми Кредиту, визначеної Договором, за кожний випадок.
 • У випадку не виконання Позичальником зобов‘язань, визначених Договором, протягом більше п’яти днів, термін надання Кредиту вважається таким, що закінчився та, відповідно Позичальник зобов‘язаний погасити Кредит та сплатити відсотки за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

Клієнт має можливість в будь-який момент дії договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення коштів на позичковий рахунок та рахунок відсотків без штрафних санкцій, для повного закриття договору.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Вимоги до позичальника:

 • вік від 23 до 60 років на момент погашення кредиту;
 • платоспроможність позичальника;
 • соціальна та матеріальна стабільність клієнта.

Перелік основних документів для отримання споживчого кредиту:

 • заява (із зазначенням суми кредиту, терміну та запропонованої застави)

  Завантажити заяву у файлі DOC

 • паспорт громадянина України;
 • довідка з органів Державної податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номеру або реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документи про доходи (довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців або декларація про доходи за попередній рік);
 • документи, що підтверджують право власності на майно, що пропонується в заставу;
 • анкета (бланк надається Банком для заповнення).

  Завантажити анкету у файлі DOC

Інші платежі пов’язані з кредитом під заставу нерухомості:

 • плата за  експертну оцінку предмета іпотеки, яку можна провести за допомогою однієї з оцінювальних компаній, погоджених Банком;
 • плата за отримання витягу/витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
 • плата за отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • плата за нотаріальні послуги, пов’язані з укладенням та виконанням договору іпотеки;
 • плата за державну реєстрацію іпотеки;
 • плата за державну реєстрацію обтяження прав на нерухоме майно (заборони відчуження предмета іпотеки);
 • плата за державну реєстрацію припинення іпотеки;
 • плата за державну реєстрацію припинення обтяження прав на нерухоме майно (заборони відчуження предмета іпотеки);
 • плата за отримання витягів про реєстрацію іпотеки / про реєстрацію обтяження;
 • плата за отримання витягів про реєстрацію припинення іпотеки / реєстрацію припинення обтяження;
 • страховий платіж за договором страхування предмета іпотеки;
 • платежі, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням поточного рахунку.

Як отримати кредит

Для отримання кредиту необхідно звернутись до відділення банку з документами, необхідними для отримання кредиту

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (забезпеченого іпотекою) клієнтам Банку

 

Споживчий кредит (під заставу коштів на депозитному рахунку)

Умови кредитування:

 • Кредит надається на споживчі потреби;
 • Сума кредиту – від 5 000,00 грн. до 500 000,00 грн. +3,5% до ставки по депозитному вкладу у національній валюті та 15% під заставу депозитного вкладу в іноземній валюті.;
 • Одноразова комісія – 0,40% від суми ліміту (мінімум 500,00грн.);
 • Строк кредиту – до 28 місяців, але недовше терміну дії депозитного договору (термін закінчення кредитного договору встановлюється не пізніше, ніж за 1 день до дати повернення суми банківського вкладу згідно умов договору банківського вкладу);
 • Форма видачі кредиту: безготівково/готівково;
 • Витрати на страхування – 0%;
 • Витрати на нотаріальне оформлення застави – 0%;
 • Періодичність погашення кредиту – щомісячно, згідно графіку погашення в кінці терміну.
 • Забезпеченням по кредиту - грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку в банку кредитодавця.

Попередження про можливі наслідки:

 • У випадку прострочення Позичальником визначених у договорі строків сплати відсотків, визначених Договором, а також прострочення строків повернення Кредиту, визначених Договором Позичальник сплачує Кредиторові пеню від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у цей період та загальна сума пені не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 • У випадку порушення Позичальником вимог Договору, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 25 (Двадцять п’ять) відсотків від суми Кредиту, визначеної Договором, за кожний випадок.
 • У випадку не виконання Позичальником зобов‘язань, визначених Договором, протягом більше п’яти днів, термін надання Кредиту вважається таким, що закінчився та, відповідно Позичальник зобов‘язаний погасити Кредит та сплатити відсотки за фактичний час використання кредиту та нараховані штрафні санкції.
 • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

Клієнт має можливість в будь-який момент дії договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення коштів на позичковий рахунок та рахунок відсотків без штрафних санкцій, для повного закриття договору.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Вимоги до позичальника:

 • вік від 23 до 60 років на момент погашення кредиту;
 • платоспроможність позичальника;
 • соціальна та матеріальна стабільність клієнта.

Перелік основних документів для отримання споживчого кредиту:

 • заява (із зазначенням суми кредиту, терміну та запропонованої застави)

  Завантажити заяву у файлі DOC

 • паспорт громадянина України;
 • довідка з органів Державної податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номеру або реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документи про доходи (довідка про доходи з місця роботи за останні 6 місяців або декларація про доходи за попередній рік);
 • документи, що підтверджують право власності на майно, що пропонується в заставу;
 • анкета (бланк надається Банком для заповнення).

  Завантажити анкету у файлі DOC

Як отримати кредит

Для отримання кредиту необхідно звернутись до відділення банку з документами, необхідними для отримання кредиту

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу коштів на депозитному рахунку) клієнтам Банку

Взірець договору на споживче кредитування

 

Перелік акредитованих страхувальних та оцінювальних компаній, погоджених АТ «КОМІНВЕСТБАНК«

П Р И К Л А Д графіка погашення та розрахунку вартості кредиту при отриманні споживчого кредиту в сумі 20 000,00 грн.

 

Розрахувати відсотки за споживчим кредитом Вам допоможе КРЕДИТНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у відділ кредитних операцій за тел.: (0312) 61 98 09 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Зроблено з в GlobalQuickWeb