Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

Дана інформація надається з метою належного інформування споживачів із додержанням вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів НБУ, зокрема Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг

Згідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги надає йому інформацію про:

1) Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (скорочено АТ «КОМІНВЕСТБАНК»).

а) Реквізити АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:
Місцезнаходження: 88000, вул. Гойди 10, м. Ужгород, Україна; контактний телефон: 0312 619804; адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг – адреса місцезнаходження.

б) Найменування кредитних посередників наведені на сторінці описання споживче кредитування, зокрема за посиланням; партнери АТ «КОМІНВЕСТБАНК» по кредитуванню за посиланням.

в) Відомості про державну реєстрацію АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:
КОМІНВЕСТБАНК зареєстрований 16.12.1992; код ЄДРПРОУ 19355562.

г) Інформація щодо включення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» до Державного реєстру банків:
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» включено до Державного реєстру банків 16.12.1992 з реєстраційним номером 135.

ґ) Інформацію щодо наявності ліцензії:
АТ «КОМІНВЕСТБАНК» уповноважений здійснювати різні банківські операції в рамках чинного законодавства України та виданої йому банківської ліцензії. Перелік дозволів та ліцензій за посиланням.

д) Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:
Національний банк України, місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601; контактний телефон Гарячої лінії: 0 800 505 240.

2) перелік фінансових послуг розміщено на окремих сторінках сайту АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зокрема на сторінках щодо кредитів, депозитів (вкладів), карткових рахунків, грошові перекази, операції з цінними паперами, індивідуальні банківські сейфи, банківські метали та монети, розрахунково-касове обслуговування.

 

Розрахунок прогнозованих доходів та витрат (суми податків і зборів), пов'язаних із розміщенням строкового вкладу, визначається на дату укладання договору і надається на вимогу вкладника під час укладення договору згідно до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

3) договір про надання фінансових послуг споживачу:

а) передбачає право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту – Законом України «Про споживче кредитування»

б) передбачає право клієнта відмовитися від договору у порядку та на умовах, передбачених законодавством та/або договором між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та клієнтом;

в) не передбачає застосування мінімального строку дії договору за виключенням договорів банківського вкладу (депозиту), якими відповідно до умов вкладу (депозиту) може бути передбачено мінімальний строк, зокрема у 1, 3, 6, 12 місяців;

г) передбачає право клієнта розірвати/ припинити договір, достроково виконати зобов’язання за договором.

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю повернути кредит;

ґ) містить порядок внесення змін та доповнень відповідно до якого зміни вносяться у встановлені договором строки.

Зміни, що були внесені Банком до Правил, Умов та Тарифів обов'язково розміщуються на сайті Банку. У випадку, якщо Клієнт не погодиться з новими Тарифами, про які він був повідомлений відповідно до умов цих Правил/новим розміром процентної ставки, що нараховується на залишки коштів на Рахунках/Депозитах, про який він був повідомлений у відповідності до положень цих Правил, він зобов’язаний не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дня набрання їх чинності, повідомити про це Банк шляхом надання письмової заяви.

д) передбачає збільшення фіксованої процентної ставки за договором за погодженням із споживачем, в тому числі у випадках прямо передбачених договором;

4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних АТ «КОМІНВЕСТБАНК» зазначено у Реквізитах КОМІНВЕСТБАНКа.

У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва Національного банку України або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

б) АТ «КОМІНВЕСТБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На виконання вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», АТ «КОМІНВЕСТБАНК» повідомляє клієнтів про розміщення на офіційній сторінці Фонду інформації щодо умов гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом. Дізнайтесь більше про Фонд на сайті АТ «КОМІНВЕСТБАНК» у розділі Фонд гарантування вкладів.

Дана інформація наводиться на сайті АТ «КОМІНВЕСТБАНК» з метою надання за вимогою клієнта:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню розміщено в розділі Фінансова звітність;

2) в розділі Корпоративне управління розміщено перелік членів Правління, структура органів корпоративного управління; в розділі Відділення та банкомати – перелік відділень та банкоматів;

3) інформація про структуру власності та її ключових учасників розміщена у розділі Структура власності банку;

4) інша інформація, право на отримання якої визначено законодавством – у вільному доступі на сайті АТ «КОМІНВЕСТБАНК», інших порталах відкритих даних.

 

Відповідно до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, АТ «КОМІНВЕСТБАНК»:

1) розміщує на сайті за посиланням рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача електронного платіжного засобу; про виявлення фішингових вебсайтів, щодо безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку та повідомлення щодо несанкціонованого доступу або зміни інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування; також на сайті АТ «КОМІНВЕСТБАНК» розміщено «Рекомендації держателям платіжних карток щодо їх використання»;

2) розміщує гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено довідник банків, що містить інформацію про банки та відокремлені підрозділи банків;

3) повідомляє про необхідність негайного (у найкоротший строк) інформування клієнтом банку про втрату електронного платіжного засобу (картки);

повідомляє, що можна виявити та перевірити фішингові (підозрілі) вебсайти або відомості подібного змісту та рекомендує здійснювати такі перевірки за посиланням:

5) попереджає про:

  • можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги: - для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;
  • для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування відповідно до Податкового кодексу України.
  • можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом: неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання;
  • можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту): строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту); кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту);
  • те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);
  • те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
  • можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
  • те, що у клієнта є право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Зроблено з в GlobalQuickWeb